Avtalsvillkor Sakta in

1. Allmänt

Sakta in är en webbaserad kurs som kan användas av en (1) licenstagare (kunden). Medlemskapet är alltså strikt personligt och får inte överlåtas, visas för eller användas av annan person.

2. Avgifter och betalning

Kunden är skyldig att betala kursavgiften enligt vid var tid gällande prislista. Betalning sker via Klarna.

3. Anslutning

Vid köp av Sakta in erhåller kunden en användaridentitet och väljer därefter ett eget lösenord. Kunden är ansvarig för att lösenordet förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av det. Bli mera du har rätt att, av tekniska eller driftmässiga skäl, ändra kundens användaridentitet och lösenord. Bli mera du får inte lämna ut kunduppgifter eller användaridentitet.

4. Ansvar

Kunden är i förhållande till Bli mera du ensam ansvarig för den information som överförs. Bli mera du är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag.

Bli mera du (BMD) är inte heller skadeståndsskyldigt om någon behörig eller obehörig gör intrång i abonnentens eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. Kunden får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för BMD eller någon annan. Kunden skall hålla BMD skadelös för krav riktade från tredje man mot BMD på grund av användningen av tjänsten.

5. Upphovsrätt

Allt material på dessa sidor tillhör, och är upphovsrättsligt skyddat av Bli mera du. Materialet får inte kopieras, säljas, distribueras eller på något annat sätt återges utan skriftlig tillåtelse från Bli mera du. Användare får dock fritt ladda ned, göra utskrifter av materialet för privat, icke-kommersiellt,  bruk.

6. Omfattning

Genom detta avtal med Bli mera du erbjuds kunden anslutning till Sakta in. Abonnemanget förutsätter att kunden har nödvändig utrustning som dator, padda eller mobil för uppkoppling till Internet och programvaror för Internetanslutning och Internetanvändning.

7. Ångerrätt

Vid köp av Sakta in får kunden direkt tillgång till allt material. Kunden kan därför inte ångra sitt köp.

8. Avtalstid

Inloggningsuppgifterna gäller från det att kunden godkänt detta avtal. I och med att kunden registrerat sig på lärplattformen har avtalet accepterats. Kunden kan använda lärplattformen under tre år från det att avtalet accepterats.

9. Ändringar av avtalsvillkor

Bli mera du har rätt att ändra dessa villkor eller tjänstens omfattning sex månader efter det att abonnenten skriftligen underrättats. Mindre ändringar av villkoren eller tjänstens omfattning får dock ske en månad efter det att abonnenten skriftligen underrättats.

10. Behandling av personuppgifter

Vid registrering uppger kunden nödvändiga personuppgifter för köp och användning av tjänsten. Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt och enligt de riktlinjer som gäller enligt GDPR. Personuppgifterna används endast i syfte för att säkerställa att kunden kan använda lärplattformen och få relevanta mailutskick. Kunden kan begära att få sina uppgifter raderade men förlorar då åtkomsten till lärplattformen och kursen. Genom att acceptera dessa villkor godkänner kunden denna behandling av sina personuppgifter.

Vid frågor kontakta [email protected]